Shiho Kagabu at KAYOKOYUKI

Shiho Kagabu


"Sunrise Surfer"

at KAYOKOYUKI , komagome tokyo
dec 19 , 2015 - jan 24 , 2016
information
artist's site

kayoko160116_47.jpg

kayoko160116_44.jpg

kayoko160116_45.jpg

kayoko160116_2.jpg

kayoko160116_1.jpg

kayoko160116_3.jpg

kayoko160116_5.jpg

kayoko160116_4.jpg

kayoko160116_6.jpg

kayoko160116_7.jpg

kayoko160116_8.jpg

kayoko160116_9.jpg

kayoko160116_10.jpg

kayoko160116_11.jpg

kayoko160116_12.jpg

kayoko160116_13.jpg

kayoko160116_14.jpg

kayoko160116_17.jpg

kayoko160116_16.jpg

kayoko160116_15.jpg

kayoko160116_19.jpg

kayoko160116_18.jpg

kayoko160116_20.jpg

kayoko160116_21.jpg

kayoko160116_22.jpg

kayoko160116_24.jpg

kayoko160116_23.jpg

kayoko160116_26.jpg

kayoko160116_25.jpg

kayoko160116_29.jpg

kayoko160116_28.jpg

kayoko160116_27.jpg

kayoko160116_30.jpg

kayoko160116_33.jpg

kayoko160116_32.jpg

kayoko160116_31.jpg

kayoko160116_36.jpg

kayoko160116_37.jpg

kayoko160116_38.jpg

kayoko160116_39.jpg

kayoko160116_35.jpg

kayoko160116_34.jpg

kayoko160116_40.jpg

kayoko160116_41.jpg

kayoko160116_42.jpg

kayoko160116_43.jpg

kayoko160116_46.jpg